Return to Article Details แนวปฏิบัติใหม่ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษยของอุตสาหกรรมโรงแรม ภาคตะวันตก ประเทศไทย Download Download PDF