แนวปฏิบัติใหม่ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษยของอุตสาหกรรมโรงแรม ภาคตะวันตก ประเทศไทย

Main Article Content

สอาด บรรเจิดฤทธิ์

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติใหม่ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมโรงแรม ภาคตะวันตก ประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญคือ ผู้ปฏิบัติงานชำนาญการ ในสายงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2 กลุ่ม จำนวน 25 คน จาก 15 โรงแรมในภาคตะวันตกของประเทศไทย เก็บข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมและสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาเป็นหลัก ผลการวิจัยพบว่า แนวปฏิบัติใหม่ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมโรงแรม ภาคตะวันตกมี 6 ประการคือ 1) การสร้างการรับรู้ความเป็นตัวตนและการดำรงอยู่ของโรงแรม (Employer Branding) 2) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยอิเลคโทรนิคส์ (e-HRM) 3) การสรรหาและว่าจ้างบุคคลากรผ่านองค์กรอาชีพภายนอก (Outsourcing Agent) 4) การพัฒนาบุคคลากรที่มุ่งเน้นจรณะทักษะ (Soft Skill Development) 5) การใช้ตัวบ่งชี้สำคัญวัดความสำเร็จในการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators) และ 6) การสำรวจความผูกพันต่อองค์กร (Employees' Engagement Survey) ในการวิจัยครั้งนี้มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาจึงไม่อาจศึกษาในประเด็นที่ต่อเนื่องจากผลการศึกษาครั้งนี้ได้ เช่น ประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแนวปฏิบัติใหม่แต่ละข้อเป็นอย่างไรและอาจรวมถึงแนวปฏิบัติใหม่ใดที่จะยอมรับได้ว่าเป็นนวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมโรงแรม ภาคตะวันตก ประเทศไทยซึ่งผู้ที่สนใจสามารถกำหนดเป็นหัวข้อการวิจัยในอนาคตต่อไป

 

 

The purpose of this research was to study new practices of Human Resource Management of hotel industries in western part of Thailand. This is a qualitative research. Key informants were 25 Human Resource practitioners of 15 hotels in western Thailand. Data collections were carried by literature reviews and in-depth - interview. Content analysis was mainly conducted for data processing. The findings of new HRM practices were employer branding, e-HRM, outsourcing agent, soft skill development, key performance indicators, and employees' engagement survey. The limitation of this research was time consuming so that few key contents were left such as the value of each new finding and any practice could be accepted as innovation of HRM of the hotel industries in western Thailand. These remain topics are recommended for future research.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

สอาด บรรเจิดฤทธิ์

อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด

References

Banchirdrit, Sa-ard (2014) "Innovation of Human Resource Management in Electronics and Computer Industries in Thailand" AFBE 2014 Conference Papers (Thaksin University) ISSN 1905 – 8055

Employer Perspectives on Soft Skills 2014 Survey Report, Washington State Human Resources Council, March 17, 2015

Gabcanova Iveta (2012) Human Resource Key Performance Indicators,Journal of Competitive, Vol. 4, Issue 1, pp. 117 - 128, March 2012

Gary Dessler (2017) Human Resource Management, fifteen edition, Pearson, USA

George W. Bohlander and Scott A. Snell (2013) Principle of Human Resource Management, International edition, 16th Edition, South - Western, China

Joe Dromey (2014) MacLeod and Clarke's Concept of Employee Engagement: An Analysis Based on the Work Place Employment Relations Study, http://
WWW.acas.org.uk/researchpapers]WWW.acas.org.uk/researchpapers

Manisha Seth and Deepa Sethi (2011), Human Resource Outsourcing: Analysis Based on Literature Review, International Journal of Innovation, Management and Technology, Vol. 2, No.2, April 2011

Martin R. Edward (2013) Employer Branding: Developments and Challenges, in Managing Human Resource Management in Transition, edited by Stephen Bach and Martin R. Edwards, fifth edition, John Wiley & Sons Ltd, Uk Michael Armstrong 2012, Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice, 12TH Edition, Kogan Page Limited, UK

Mondy, R. Wayne (2016) Human Resource Management, eleven edition, Prentice Hall, USA

Puja Sareen (2015), Study of Employee Satisfaction toward e-HRM System, European Journal of Applied Business Management, 1(1), 2015, pp.1 – 18

Riccardo Peccei (2013) "Employee Engagement: An Evidence - based Review" in Managing Human Resource Management in Transition, edited by Stephen Bach and Martin R. Edwards, fifth edition, John Wiley & Sons Ltd, Uk

Ruel, H.J.M., Bondarouk, T. (2014). E - HRM: Innovation or Irritation, Proceedings of the 12th European Conference on Information System (ECIS). June 14 - 16, 2014 SHRM, Employer Brand: A Strategic Tool to Attract, Recruit and Retain Talent. April - June 2008 p 1 – 8

WTTC. (2015). Global Talent Trends and Issues for the Travel and Tourism Sector. Retrieved August 1, 2016 from http://www.wttc.org/-/media/382bble

Yin. R.K. (2003) Case Study Research: Design and Method (3rd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2546) ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์, พิมพ์ที่ บริษัทเฟื่องฟ้า พรินติ้ง จำกัด โทร. 02 - 895-2300 – 3

สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, "ความผูกพันธ์ของพนักงานต่อองค์การ : การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมไทยในยุค AEC" 0c374262bc951226a6618201.ashx

Most read articles by the same author(s)