Announcements

จริยธรรมการตีพิมพ์ (Publication Ethics)

2020-02-25

วารสารรัตนปัญญา เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งเอกสารและออนไลน์ที่จัดทำขึ้นเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ และบทความปริทัศน์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเน้นปรัชญา ศาสนา ภาษา ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม รวมทั้งสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้วารสารมีมาตรฐานและสอดคล้องกับจริยธรรมทางวิชาการ กองบรรณาธิการจึงขอกำหนดแนวทางเเกี่ยวกับจริยธรรมการตีพิมพ์ (Publication Ethics) ตามบทบาทหน้าที่ผู้มีส่วนสำคัญในการตีพิมพ์ 3 กลุ่ม คือ ผู้นิพนธ์บทความ บรรณาธิการ และ ผู้ประเมินบทความ ไว้เป็นแนวปฏิบัติ