พุทธจริยศาสตร์ กับประเด็นปัญหาทางจริยธรรม “การฆ่าตัวตาย”

Main Article Content

พระครูปริยัติพัชรธรรม ทองสี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ทองสี พ. (2020). พุทธจริยศาสตร์ กับประเด็นปัญหาทางจริยธรรม “การฆ่าตัวตาย”. JOURNAL OF RATTANA PAÑÑĀ, 5(2), 280–286. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BLJOU/article/view/242137
Section
Book Review

References

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส.พุทธจริยศาสตร์ กับประเด็นปัญหาจริยธรรมเรื่องการฆ่าตัวตาย.พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2556.