การออกแบบและพัฒนางานประติมากรรมของที่ระลึก HUSO คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Main Article Content

ไชยวํฒน์ ศรีแก้ว

Abstract

Abstract


                     


          The purpose of this study were to develop the beauty of sculptural souvenir from faculty of humanities and social sciences, to enhance the value of the sculptural souvenir, and included to show the identity and local art and culture of Sisaket province and Sisaket Rajabhat University. the tools of this study were the interviews of 20 experts and people who received the old-style souvenir.


The result of the study showed that the old-style souvenir has The shape that is tilted backward which made it looks unstable. The appearance of the body is small and thin, causing the imperfections of the work. Which was oppose to the head that is in big size. The color used was too dark. Finally the old-style souvenir has no clarity of text and did not look beautiful, resulting in the lacking of the value of the product. The suggestions to improve the new souvenir are as followed:


  1. Increase the size of shape to make it looks bigger, to shows the abundant and fertility of the local area.

  2. Use the light and more divers colors for a comfortable, smooth, sweet look. Adding more shades to create a distinct and colorful look attraction.

  3. Add text to make clear to the owner.

  4. Change the format of the souvenir from male into female format with different gestures for instance a cheerful greeting gesture, and friendly welcoming gesture.

 


Keywords: design, development, sculpture, souvenir

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ศรีแก้ว ไ. (2020). การออกแบบและพัฒนางานประติมากรรมของที่ระลึก HUSO คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. JOURNAL OF RATTANA PAÑÑĀ, 5(2), 114–128. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BLJOU/article/view/242836
Section
Research Article

References

เอกสารอ้างอิง
ชยาภรณ์ ชื่นรุ่งโรจน์. (2537) บทความวิชาการด้านการท่องเที่ยว. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์. (2560) ทฤษฏีความงาม. ม.ป.ป. ม.ป.ท.
ประเสริฐ ศิลรัตนา. (2531) ของที่ระลึก. กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริ้นต์ติ้ง เฮ้าส์.
วิรุณ ตั้งเจริญ. (2526) การออกแบบ. กรุงเทพฯ : วิฌวลอาร์ต.
Lorenz, Konrad (1971). Studies in Animal and Human Behavior. Cambridge, MA : Harvard
Univ Press.