ศีลห้าเครื่องมือพัฒนาบุคลิกภาพ

Main Article Content

Phramaha​ Pongtaratid Kongseang

Abstract

To maintain a verbal body. Refrain from doing evil The principles of the five precepts as a tool for personality development. According to the intentions of social relations. To have a verbal body in a disciplined manner is beautiful and respectable. Precepts 1 Abstinence from killing animals. Personalize personality with compassionate personality. There is no fear of danger. Because they do not persecute others, they will not fear others. It is the love of the people. Article 2 of the precepts of abstinence from theft. Personalize personality with honesty. It is the trust of the public. 3rd precept to abstain from sexual misconduct. Promotion of personality a person has a personality that consists of a revered. A respectable. Article 4 precepts to refrain from lying. Personality enhancement is a personality that consists of trustworthiness, verbal melodic satisfaction, and personal satisfaction. Article 5 precepts to refrain from drinking alcohol and intoxicants of all kinds of pickles. Personality promotion for individuals with mind-consciousness, without recklessness, is wise in all actions.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kongseang พ. (2020). ศีลห้าเครื่องมือพัฒนาบุคลิกภาพ. JOURNAL OF RATTANA PAÑÑĀ, 5(2), 271–279. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BLJOU/article/view/245931
Section
Academic Article

References

คณาจารย์แห่งโรงพิมพ์เลี่ยงเชียง.(2535). นวโกวาท ฉบับมาตรฐาน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง.
บ้านจอมยุทธ.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบุคลิกภาพ, ค้นเมื่อ 11 กันยายน 2557, จาก http://www.baanjomyut.com/library_2.
พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต).(2545).พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ 11 กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก.
______.(2543). พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงขยายความ, กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระธรรมวิสุทธิกวี(พิจิตร ฐิตวณฺโณ).( 2545).อนุปุพพิกถาทีปนี. กรุงเทพมหานคร : บริษัทเซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.(2550) เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ. นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
วศิน อินทสระ. (2549) พุทธจริยศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เม็ดทราย.
สมเด็จพระญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, (เจริญ สุวฑฺฒโน). (2549). ศีลในพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.