กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยรูปแบบ UTTPAO Model ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF