กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับภาพตัวแทนบุคคลพ้นโทษในวาทกรรมสนับสนุนบุคคลพ้นโทษในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy