กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กลวิธีทางภาษาในการแสดงวัจนกรรมการขู่ของผู้พูดภาษาไทย: กรณีศึกษาคู่สนทนาที่มีสถานภาพเท่ากัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล