กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาษาสื่อความปรารถนาดี: กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการอวยพรในภาษาไทย Download Download PDF