กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในวัจนกรรมการตักเตือนในภาษาไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF