Return to Article Details ผลของการสอนโดยการกำหนดรหัสสีร่วมกับเทคนิคการจำ เพื่อเพิ่มความสามารถในการเขียนสะกดคำภาษาไทย ของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ Download Download PDF