ผลของการสอนโดยการกำหนดรหัสสีร่วมกับเทคนิคการจำ เพื่อเพิ่มความสามารถในการเขียนสะกดคำภาษาไทย ของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้

Main Article Content

พชรมน เฮงตระกูล
กมล โพธิเย็น
สมทรัพย์ สุขอนันต์

Abstract

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดคำภาษาไทยที่ประสมด้วยสระ 2 รูป ของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ3 ก่อนและหลังการสอนโดยการกำหนดรหัสสีร่วมกับเทคนิคการจำ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนที่มีความภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ที่ได้ผ่านการคัดกรอง โดยใช้แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้และออทิซึม (KUS-SI Rating Scales) กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนวัดเสาธง อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เลือกมาแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกจากนักเรียนที่มีปัญหาคล้ายคลึงกันคือมีความสับสนในลำดับการเขียนรูปสระที่สะกดด้วยสระ 2 รูป และผ่านการทดสอบตาบอดสี จำนวน 2 คน เป็นนักเรียนหญิง 1 คน นักเรียนชาย 1 คน ดำเนินการทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small n Experimental Research Design)  ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลอง โดยมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง ใช้ระยะเวลาในการทดลองจำนวน 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 45 นาที รวม 15 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) ชุดอุปกรณ์การสอนสำหรับครู 2) ชุดอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียน 3) แผนการจัดการเรียนรู้ 15 แผน  4) แบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคำ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ

           ผลการศึกษา พบว่า ความสามารถในการเขียนสะกดคำของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้หลังจากได้รับการสอน สูงขึ้นกว่าก่อนได้รับการสอนโดยการกำหนดรหัสสีร่วมกับเทคนิคการจำ

 

THE USE OF COLOR CODE TOGETHER WITH THE LOCI METHOD TO IMPROVE THE ABILITY REGARDING WRITTEN THAI SPELLING OF STUDENTS WITH
LEARNING DISABILITIES

           The purpose of this research was to compare the ability of Thai-spelling in written form before and after teaching the use of color coded together with Loci method for students with learning disability. The participants of the study were 2 students who need academic help suggested by KUS-SI Rating Scales assessment. The students, aged 10 and 8 years old, were studying in the Second Semester of the academic year 2014 in Watsaotong School. The research method was Small n Experimental Research Design. The experiment lasted for 5 weeks (15 sessions, 45 minutes in each session, 3 days a week). The research equipment’s consisted of the following; the teaching kit for the teacher, the learning kits for the students, 15 lesson plans, and the assessment forms

           Result of the research indicated that the ability of Thai-spelling in written form of students with learning disability was improved after the use of color coded together with Loci method.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เฮงตระกูลพ., โพธิเย็นก., & สุขอนันต์ส. (2016). ผลของการสอนโดยการกำหนดรหัสสีร่วมกับเทคนิคการจำ เพื่อเพิ่มความสามารถในการเขียนสะกดคำภาษาไทย ของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 18(3), 317-330. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/66630
Section
Research Articles