Return to Article Details ผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น โดยเน้นการใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีผลต่อการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (THE EFFECT OF INQUIRY LEARNING CYCLE (7E) WITH SCIENTIFIC EVIDENCE AND GRAPHIC ORGANIZER TECHNIQUE ON ANALYSIS THINKING AND BIOLOGY LEARNING ACHIEVEMENT OF GRADE 10th STUDENTS) Download Download PDF