ผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น โดยเน้นการใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีผลต่อการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (THE EFFECT OF INQUIRY LEARNING CYCLE (7E) WITH SCIENTIFIC EVIDENCE AND GRAPHIC ORGANIZER TECHNIQUE ON ANALYSIS THINKING AND BIOLOGY LEARNING ACHIEVEMENT OF GRADE 10th STUDENTS)

Main Article Content

เนตรดาว สร้อยแสง (Natedaw Soisang)
ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์ (Chanawat Tuntivaraurak)
เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ (Chet Sirisawat)

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นโดยเน้นการใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก และกลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 88 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่มเครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น โดยเน้นการใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t – test) ผลการวิจัย พบว่า
1. การคิดวิเคราะห์หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นโดยเน้นการใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก สูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น โดยเน้นการใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก สูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


THE EFFECT OF INQUIRY LEARNING CYCLE (7E) WITH SCIENTIFIC EVIDENCE AND GRAPHIC ORGANIZER TECHNIQUE ON ANALYSIS THINKING AND BIOLOGY LEARNING ACHIEVEMENT OF GRADE 10th STUDENTS


The purpose of this research was to compare analytical thinking and biology learning achievement in topic of homeostasis of grade 10 students. Between experimental group learned through inquiry learning cycle (7E) with scientific evidence and graphic organizer technique and control group learned through conventional teaching. The sample for this research consisted of 88 grade 10 students of Suratpittaya School Surat Thani province. They were randomly selected for participating in the experiment using cluster random sampling method. The research instruments consisted of lesson plans based on inquiry learning cycle (7E) with scientific evidence and graphic organizer technique, lesson plans based on conventional teaching, analysis thinking test and biology learning achievement test. The statistics used for data analysis were average, standard deviation, and t-test. The research findings were as following:
1. The posttest mean scores of analysis thinking of grade 10 student who learned through inquiry learning cycle (7E) with scientific evidence and graphic organizer technique higher than those who learned through conventional teaching at .05 level of significance.
2. The posttest mean scores of biology learning achievement of grade 10 student who learned through inquiry learning cycle (7E) with scientific evidence and graphic organizer technique higher than those who learned through conventional teaching at .05 level of significance.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Natedaw Soisang)เ. ส., (Chanawat Tuntivaraurak)ช. ต., & (Chet Sirisawat)เ. ศ. (2019). ผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น โดยเน้นการใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีผลต่อการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (THE EFFECT OF INQUIRY LEARNING CYCLE (7E) WITH SCIENTIFIC EVIDENCE AND GRAPHIC ORGANIZER TECHNIQUE ON ANALYSIS THINKING AND BIOLOGY LEARNING ACHIEVEMENT OF GRADE 10th STUDENTS). JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 21(2), 153-164. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/84997
Section
Research Articles

References

1. Amornchewin, B. (2011). Thinking school. Bangkok: Parbpim. (in Thai)
2. Condidorio, K. (2010). The usefulness of graphic organizers in enhancing science learning (Master thesis). New York: St. John Fisher College.
3. Eisenkraft, A. (2003). Expanding the 5 model. The Science Teacher, 70(6), 56 – 59.
4. Dechachub, P. (2005). Behavioral science teaching. Bangkok: Institute of Academic development. [in Thai]
5. Dechachub, P., Yindeesuk, P., Kiettitanabumroong, V., Nirachorn, S., Withayaniwararat, T., Supauthumporn, N., …, & Tunggaiatitthan, A. (2009). Science teaching for understanding with backward design. Bangkok: Institute of Academic development. [in Thai]
6. Fongjan, W. (2015). Effects of inquiry learning cycle (7E) with graphic organizers technique on “endocrine system” for eleventh grade students (Master thesis). Chonburi: Burapha University. [in Thai]
7. Kanchana, N. (2010). Preliminary technical and teaching skills Part 2 (2nd ed.). Bangkok: Charansanitwong Printing. [in Thai]
8. Klainil, S., Deachsri, P., & Pramojanee, A., (2008). Science competencies for tomorrows world: PISA 2006/PISA Thailand by the institute for the promotion of teaching science and technology and organization for economic co-operation and development. Bangkok: The institute for the Promotion of Teaching Science. [in Thai]
9. Khammani, T. (2012). Science teaching: Knowledge for the learning process effective (15th ed.). Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]
10. National Institute of Educational Testing Service. (2015). Assessment of student achievement in basic education, Quality Education Since 2015. Bangkok: Ministry of Education. [in Thai]
11. Niamthiang, S., Singlop, S., Panprueksa, K., Sirisawat, C., & Mekiyanon, M. (2016). Effect of 7E inquiry learning cycle activities and mnemonics on endocrine system for Mattayomsuksa 5 students. Journal of Education Naresuan University, (18)2, 161- 170. [in Thai]
12. Nuangchalerm, P. (2015). Learning Science in the 21st Century. Bangkok: Chulalongkorn University Press. [in Thai]
PISA Thailand the institute for the Promotion of Teaching Science. (2014). PISA 2012 assessment results mathematics reading and science. Bangkok: The institute for the Promotion of Teaching Science. [in Thai]
13. Pomsang, S., Pinsuwan, D., & Chaowakeeratipong, N. (2014). The effects of 5E inquiry learning management together with graphic organizer on science learning achievement and critical thinking ability of Mathayomsuksa VI students at Mahavajiravudh School in Songkhla Province. STOU Education journal, 7(1), 160-173. [in Thai]
14. Samongdee, T. (2013). The effect of biology learning in genetic inheritance by using the 7E-learning cycle on learning achievement, analytical thinking and scientific attitudes of Mathayomsuksa four students (Master thesis). Chonburi: Burapha University. [in Thai]
15. Sinlarat, P., Chouawakeeratipong, N., Jindanurak, T., Sutthirat, C., & Fakkao, S. (2014). Analysis thinking: How to teach. Bangkok: Chulalongkorn University press. [in Thai]
16. Weangwalai, S. (2013). Learning Management. Bangkok: Odeon Store. [in Thai]