บรรรณาธิการ

 

 

พระมหาวิศิต ธีรวํโส, ผศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

ผู้ช่วยบรรรณาธิการ

 

 

พระมหายุทธพิชาญ โยธสาสโน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

กองบรรรณาธิการ

 

 

ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

รศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

รศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

รศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

พระปลัดสุระ ญาณธโร, ผศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

 

พระครูสาธุกิจโกศล, ผศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

 

ผศ.ดร.สมชาย ดำเนิน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

 

ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

 

ผศ.ดร.วรภูริ มูลสิน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

 

ผศ.ดร.วาสิตา เกิดผล ประสบศักดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

ผศ.ดร.วันชัย สุขตาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

ผศ.ดร.อำนาจ ยอดทอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผศ.ดร.บัญญัติ สาลี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ผศ.ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

ผศ.ดร.สถาพร วิชัยรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ผศ.ดร.กัญณภัทร นิธิศวราภากุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

ผศ.ดร.ยงยุทธ ขำคง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

ผศ.ดร.ขวัญชัย  ขัวนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

ผศ.ดร.วีราวรรณ ศรีตะลานุคค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

 

ผศ.ดร.นฤมล ภูสิงห์

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

 

ดร.อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ

มหาวิทยาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 

ดร.ศิริรัตน์ ชาวนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

ดร.ธนรัฐ สะอาดเอี่ยม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์