วารสารมหาจุฬาคชสาร รับตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวกับด้านศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์  บริหารธุรกิจ การจัดการ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความที่ได้รับตีพิมพ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ และได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)  จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Doubleblind Peer Review) ลักษณะของบทความที่จะนำลงตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความปริทรรศน์หรือบทวิจารณ์วรรณกรรม (Review Article) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

อัตราค่าตีพิมพ์ 3500 บาท/บทความ 

กำหนดชำระ หลังจากได้รับการตอบรับการตีพิมพ์จากกองบรรณาธิการแล้ว 

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2565 วารสารได้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI)  กลุุ่มที่ 2 (1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2567) เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการเชิงหลักการเผยแพร่บทความตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

เผยแพร่แล้ว: 2022-12-30

การขับเคลื่อนตลาดนัดชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทโธ, ภักดี โพธิ์สิงห์

1-14

แนวทางการพัฒนาบุคลากรและการให้บริการภาครัฐในยุค Next Normal

พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทโธ, ยุภาพร ยุภาศ

15-24

Death and Rebirth in Buddhism: Myth and the Ultimate Truth

Yongyut Khamkhong, Phraplad Sura Yanatharo

25-37

ศึกษาเปรียบเทียบประเพณีบุญแซนโฎนตากับประเพณีบุญข้าวสากใน จังหวัดสุรินทร์

พระใบฎีกาพงษ์พัฒน์ ชวโน (มุมทอง), ธนรัฐ สะอาดเอี่ยม, พระราชวิมลโมลี

49-62

ผลสำเร็จของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต ในอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

พระสมชาย สํวโร (สุขวินัย), ธนรัฐ สะอาดเอี่ยม, พระราชวิมลโมลี

63-77

การบริหารกิจการคณะสงฆ์อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

พระครูสิริธรรมวิสิฐ (พรสวัสดิ์ ฐิตธมฺโม), ทวีศักดิ์ ทองทิพย์, พระครูใบฏีกาเวียง กิตติวณฺโณ

78-92

ผลสำเร็จของการจัดปริวาสกรรมของคณะสงฆ์อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

พระครูปราสาทสุวรรณกิจ (ปสฺสนฺโต เพชรใส), พระราชวิมลโมลี, ธนรัฐ สะอาดเอี่ยม

106-119

ศึกษาภาวะผู้นำเชิงพุทธของพระครูปิยธรรมาภรณ์ (เปี่ยม ปุณฺณโก)

พระคำรณ รติโก (สำราญ), พระราชวิมลโมลี, ดร.ธนรัฐ สะอาดเอี่ยม

120-133

คุณค่าของปราสาทภูมิโปนที่มีต่อวิถีชีวิตชุมชนชาวพุทธในตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

พระคามิน สิริปญฺโญ, พระครูใบฏีกาเวียง กิตติวณฺโณ, ทวีศักดิ์ ทองทิพย์

134-147

ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการศาลยุติธรรม สังกัดสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดระยอง

เอกพล เทียมแสน, อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ, รังสรรค์ ประเสริฐศรี

192-205

ดูทุกฉบับ