กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบของภาวะผู้ตามในฐานะตัวแปรคั่นกลางในความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำและประสิทธิภาพทีมงาน: กรณีศึกษาของพนักงานซูเปอร์มาเก็ต Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล