กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บริบท ศักยภาพ ปัญหา และความต้องการของประชาชน : กรณีศึกษา บ้านจอมศรี อำเภอเพ็ญ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF