กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบการเรียนเชิงรุกร่วมกับความเป็นจริงเสริมเพื่อเสริมสร้างทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy