ไทย From “Làng Thái Lan” to Thailand: Ethnographic Inquiry in Networks, Brokers and Social Orders of Sending Vietnamese Migrant Workers to Thailand

Main Article Content

From “Làng Thái Lan” to Thailand: Ethnographic Inquiry in Networks, Brokers and Social Orders of Sending Vietnamese Migrant Workers to Thailand
From “Làng Thái Lan” to Thailand: Ethnographic Inquiry in Networks, Brokers and Social Orders of Sending Vietnamese Migrant Workers to Thailand

Abstract

This article examines practices of creative social order in transnational social networks of sending Vietnamese migrant workers to the informal sector in Thailand over the course of three decades. The research on which this article is based involved transnational multi-sited ethnographic fieldwork in a neighborhood called Làng Thái Lan (Thailand Village) in Vietnam and Sawang district (alias name) in Thailand, as well as a two-day journey of Vietnamese migrants and brokers from Thanh Hóa province to the Lao-Thailand border. The fieldwork was undertaken intermittently from March 2019 to April 2020. The research found that transnational networks which have been constructed are embedded in kinship and neighborhood relations. The research explores the roles of ordinary people as economic and politics actors creating their own social orders of sending Vietnamese migrant workers to the informal sectors in Thailand, and how they have resulted in capital accumulation.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Achariya Choowonglert, A. ., & Lê Văn Tôn. (2022). ไทย From “Làng Thái Lan” to Thailand: Ethnographic Inquiry in Networks, Brokers and Social Orders of Sending Vietnamese Migrant Workers to Thailand. Journal of Anthropology, Sirindhorn Anthropology Centre (JASAC), 5(1), 81–130. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jasac/article/view/257164
Section
Academic Article

References

ภาษาไทย

ตะวัน วรรณรัตน์. 2014. การศึกษาเศรษฐกิจนอกภาคทางการในประเทศไทย.

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 34(1), 137-160.

ฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนาระบบควบคุมการทำงานของคนงานต่างด้าว สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน. 2563. สถิติจำนวน คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน คงเหลือทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนมีนาคม 2563.สืบค้นจาก https://www.doe.go.th/prd/ assets/upload/files/alien_th/cfd5266a7529106b9fdd7516

d77d31.pdf, (27 พฤษภาคม 2563).

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (ม.ป.ป.). แผนปฏิบัติ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา: อุตสาหกรรม สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม. กรุงเทพมหานคร: สำนักส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม.

ภาษาอังกฤษ

Bartram, D., Poros, M. V., & Monforte, P. 2014. Key Concepts in Migration.

London, Thousand Oakes, New Delhi and Singapore: SAGE Publications

Ltd.

Belanger, D., & Wang, H.-z. 2013. Becoming a Migrant: Vietnamese Emigration

to East Asia. Pacific Affairs, 89(1), 31-50.

Chen, M. 2005. Rethinking the Informal Economy: From Enterprise Characteristics to Employment Relations. In N. Kudva & L. Beneria

(Eds.), Rethinking Informalization: Poverty, Precarious Jobs and Social

Protection. (pp. 28-43): Cornell University Open Access Repository.

Chen, M. A. 2007. Rethinking the Informal Economy: Linkages with the Formal Economy and the Formal Regulatory Environment, WIDER

Research Paper.

Chen, X. 2005. Magic Or Myth?: Social Capital and Its Consequences in

the Asian, Chinese, and Vietnamese Contexts. Chicago: University

of Illinois at Chicago.

Horodnic, I., Rodgers, P., Williams, C., & Momtazian, L. (2017). Introduction.

In I. Horodnic, P. Rodgers, C. Williams & L. Momtazian (Eds.), The Informal Economy: Exploring Drivers and Practices. New York: Routledge.

Koslowski, R. 2005. International Migration and the Globalization of Domestic Politics: A Conceptual Framework. In R. Koslowski (Ed.),

International Migration and Globalization of Domestic Politics. (pp. 5-32). London and New York: Routledge.

Nguyen, N. H., & Walsh, J. (2014). Vietnamese Migrant Workers in Thailand-

Implications for Leveraging Migration for Development. Journal of

Identity and Migration Studies, 8(1), 68-94.

Steven J. Gold. 2005. Migrant Networks: A Summary and Critique of

Relational Approaches to International Migration. In M. Remeo & E. Margolis (Eds.), The Blackwell Companion to Social Inequalities. (pp. 257-285). Malden, Oxford and Carlton: Blackwell Publishing Ltd.