กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ตัวบ่งชี้การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตยระดับมัธยมศึกษา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล