กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารในช่วงวิกฤตโควิด-19 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล