ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของวัยรุ่นในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของวัยรุ่นในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Authors

  • Duankanya Phunchana -

Keywords:

Fast food, Knowledge, Attitude, fast-food consumption behavior

Abstract

This research aims at 1) to study the knowledge of fastfood consumption of adolescents, 2) to study attitudes about fast food consumption of adolescents, 3) to study the behavior of fastfood consumption of adolescents. 4) To study the relationship between adolescents' knowledge, attitude and fast food consumption behavior and analyze the relationship of knowledge, attitude, and fast food consumption behavior, the sample group was teenagers in Mueang District.The Phitsanulok flu is from 20 to 24 years old, and 380 people use a simple random method and analyze the data by taking the average, frequency standard deviation, percentage, and Pearson-type correlation relation. As a result of the research, 1) knowledge of fast food consumption of adolescents, urban districts of Phitsanulok Province, was found to have moderate knowledge (= 5.20 ,S.D. = 1.637) 2) attitudes about fast food consumption.The ud of adolescents of Pitsanulok Metropolitan District had a very high level of attitude ( = 3.51 , S.D.= 0.59) 3) fast food consumption behavior of adolescents of Pitsanulok Metropolitan District, and the relationship between knowledge, attitude and behavior was found to be very high ( = 3.91 , S.D.= 0.88), and fast food consumption. Of adolescents in the Muang Pitsanulok district, correlation analysis found that knowledge and attitude. Ti, regarding fast food consumption, had a positive correlation with fast food consumption behavior, statistically significant at 0.01 (r = 0.003 and 0.635 respectively).

 

Keywords: fast food, knowledge, attitude, and fast-food consumption behavior

References

กรมอนามัย. (2563). ปิรามิดประชากรพิษณุโลก. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564, เข้าถึงได้จาก http://203.157.71.115.

เครือมาศ มีเกษม. (2554). การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวัยทำงานในเขต กรุงเทพมหานคร. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นวพร นาคะนิธ. (2563). ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม การบริโภคเนื้อจากพืชของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.

วิไลวรรณ คงกิจ. (2548). พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของเด็กวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร

(วิทยานิพนธ์ปริญญามาหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2560). การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564, เข้าถึงได้จาก http://www.nso.go.th.

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา. (2557). การบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด. สืบค้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564, จาก https://www.ay-sci.go.th/ .

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2563).

อนุกูล พลศิร. (2551). ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.

Published

2023-06-29