Adaptation of human resource management to changing situations

Authors

  • Onpreya Ainkaew -
  • อรุณประไพ ใจดวง นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • สุริชา อิ่มคำ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ชิตชนก มหาคำ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • รสสุคนธ์ ประดิษฐ์ อาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ธัญวรัตน์ คงนุ่น อาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Keywords:

Human Resource Management, New Normal era, Adaptation

Abstract

          While COVID-19 is spreading it not only affects people's health and livelihoods, but also impacts businesses and the economy. Some businesses may grow because they can adapt to changes. While some businesses may collapse or close because they are not ready to cope with that change. When a crisis occurs, the result is a new change called the New Normal or a new normal, such as working in the Work from Home format. Adapting to situations, bringing online systems or applications to respond to communication systems in work creates balance in work life leading to work efficiency. Therefore, human resource management in the New Normal era is regarded as one of the important factors in managing operations during the outbreak of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Adaptation of human resource management amidst changing situations and adaptation for survival, there are guidelines for conducting activities for personnel management and development. Wherewith using technology to help in the process of recruiting and selecting employees and in the work. There is also a work style adjustment to work from home as well.

References

กนกพร บุตรงาม. (ม.ป.ป.). ความสมดุลในชีวิตและรูปแบบการทำงานที่บ้านที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในสภาวะการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า-19ของบุคลากรบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร. [ออนไลน์] สืบค้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566, เข้าถึงได้จาก https://mmm.ru.ac.th/MMM/IS/sat18 /6314060104.pdf

งานโรคติดต่ออุบัติใหม่ กลุ่มพัฒนาวิชาการโรคติดต่อ. (2564). สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) มาตรการสาธารณสุข และปัญหาอุปสรรคการป้องกันควบคุมโรคในผู้เดินทาง. [ออนไลน์] สืบค้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566, เข้าถึงได้จาก https://ddc.moph.go.th/uploads/files/2017420210820025238.pdf

ณัฐพงศ์ ดิษยบุตรและอรัญญา พรไชยะ. (2564). สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการเมือง

ในสภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า. [ออนไลน์] สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566, เข้าถึงได้จาก https://imd.nmu.ac.th/summary-questions-about-city-management-and-covid-19-th/

ทนงศักดิ์ แสงสว่างวัฒนะ, ณิชนันทน์ ศิริไสยาสน์และโชติ บดีรัฐ. (2543). "New Normal" วิถีชีวิตใหม่และการปรับตัวของคนไทยหลังโควิด-19 : การงาน

การเรียน และธุรกิจ. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น, 4 (3), 374.

ไทยโพสต์. (2564). พิษโควิดเปลี่ยนโลกการทำงาน. [ออนไลน์] สืบค้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566, เข้าถึงได้จาก https://www.thaipost.net/main/detail/115841

ธรรมนิติ. (2565). ปรับตัวอย่างไร? ให้ชีวิตและธุรกิจอยู่รอดในยุค New Normal. [ออนไลน์] สืบค้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566, เข้าถึงได้จาก https://www.dharmniti.co.th/new-normal

พระครูวีรศาสน์ประดิษฐ์, พระมหาจักรพันธ์ นะวะแก้วและวีระ จุฑาคุป, (2022). การบริหารจัดการองค์กรในยุค New Normal. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์, 7(1), 299-302.

ยง ภู่วรวรรณ และยืน ภู่วรวรรณ. (2563). มาตรการ การควบคุมการระบาดของรัฐบาล. [ออนไลน์] สืบค้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566, เข้าถึงได้จาก https://learningcovid.ku.ac.th/course

ยง ภู่วรวรรณ และยืน ภู่วรวรรณ. (2563). ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การทำงาน. [ออนไลน์] สืบค้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566, เข้าถึงได้จาก https://learningcovid.ku.ac.th/course

รชต สนิท. (2021). ทบทวนเรื่อง WFH กันอีกที มีข้อดีอย่างไร ทำไมควร Work From Home ต่อแม้โควิดจบ. [ออนไลน์] สืบค้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566, เข้าถึงได้จาก https://brandinside.asia/work-from-home-benefits

สหรัฐ วงศ์ชมภู. (2543). ผลกระทบของ COVID-19 และ Work from Home กับมนุษย์เงินเดือน. [ออนไลน์] สืบค้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566, เข้าถึงได้จาก

https://www.psy.chula.ac.th/th/feature-articles/work-life-conflict-covid19

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน). (2559). แผนการดำเนินงาน

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559. [ออนไลน์] สืบค้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566, เข้าถึงได้จาก https://www.neda.or.th/2018/th/download/แผนบริหารทรัพยากรบุคคล%20ประจำปี%202559%20(2).pdf

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ(สอวช.). (2564). แนวโน้มของ

อาชีพต่างๆ ทั่วโลก จะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนหลังจบ COVID-19 อะไรบ้างที่ควรปรับตัว และอะไรบ้างที่มาแรง. [ออนไลน์] สืบค้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566, เข้าถึงได้จาก https://www.nxpo.or.th/th/8094

Business & Technology. (2564). 7 ประโยชน์ของการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในภาคธุรกิจ. [ออนไลน์] สืบค้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566, เข้าถึงได้จาก https://aigencorp.com/7-ai-benefits-for-business

Jan. (2563). หลัง Covid-19 เทรนด์ผู้บริโภคไทยเปลี่ยนพฤติกรรมถาวร เปิด ‘4 แนวทาง’ธุรกิจพลิกวิกฤติเป็นโอกาส. [ออนไลน์] สืบค้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566, เข้าถึงได้จาก https://www.brandbuffet.in.th/2020/04/nielsen-changing-consumer-behavior-incovid19

PPTV Online. (2564). สิ้นสุดยุคออฟฟิศ เมื่อโควิดเปลี่ยนชีวิตการทำงาน. [ออนไลน์] สืบค้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566, เข้าถึงได้จาก https://www.pptvhd36.com/news

Published

2023-12-30