การศึกษาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในองค์กรรัฐจังหวัดพิษณุโลก

Authors

  • Pimwimol sonkaew -
  • พิมพ์วิมล สอนแก้ว นักศึกษาหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • สุภชา กล้าหาญ นักศึกษาหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Keywords:

Quality of life, Security personnel, Government organization

Abstract

          The purpose of this research was to study the investigating the quality of life of security personnel and put forward policy suggestions to improve the quality of life of security personnel. Through case study, based on qualitative, phenomenological and spatial research, this paper studies the security personnel of provincial-level organizations and provincial-level poison enterprises. The main information providers are: researchers and structured interviews are the main tools for data collection, and snowball dialogue method is used to conduct in-depth interviews and content analysis.

  The results of the research study, the quality of life of security personnel shows that security personnel still lack the improvement of quality of life, and there are many dimensions, such as environmental attributes and security dimensions, knowledge development dimensions, promoting life progress and security dimensions. If enterprises can develop the above dimensions, they will improve the quality of life of security personnel and bring better performance and Put forward policy suggestions on how to improve the quality of life of security personnel in space, including welfare, policies, actions and leisure activities, so as to promote and improve the quality of life and safety of security personnel and meet people's basic needs.

References

จิตรวี เชยชม, นารีม๊ะ ลาเต๊ะ, มัชนี สาแมงอ, และสุรัตน์สวดี แซ่แต้. (2564). คุณภาพชีวิตการทำงานของ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา. [ออนไลน์] สืบค้น เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566, เข้าถึงได้จาก http://journal.nmc.ac.th/th/admin/Journal/2564Vol14No1_82.pdf

บริษัทรักษาความปลอดภัย ท็อป แมเนจ จำกัด. (2562). ความรู้เกี่ยวกับ รปภ. ตอนที่ 6. [ออนไลน์] สืบค้น เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566, เข้าถึงได้จาก https://shorturl.asia/4wcqD.

ฤทัยรัตน์ ทองเต็มแก้ว. (2564). คุณภาพชีวิตและบรรยากาศการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานหาดใหญ่. [ออนไลน์] สืบค้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566, เข้าถึงได้จาก https://shorturl.asia/q2JEn.

วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ, ปะการัง ซีนจิตร, วรณศิริ พรพจน์ธนมาศ. (2564). บทวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ต่อการอธิบายแรงจูงใจในการทำงาน ผ่านทฤษฎีความเสมอภาค. [ออนไลน์] สืบค้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566, เข้าถึงได้จาก https://shorturl.asia/boGtf.

อภิรดี แป๊ะสมัน. (2564). คุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยกรณีศึกษา บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.การ์ด จำกัด. [ออนไลน์] สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566, เข้าถึงได้จาก https://golink.icu/Se0fKxB.

Adams,J.S. ทฤษฏีความเสมอภาค (Equity Theory). [serial online] 1965. [สืบค้นเมื่อ 11 มกราคม 2556]. Avalable from : URL : http://salary.siamhrm.com/

Alderfer, Clayton P. (1969). "An empirical test of a new theory of human needs". Organizational Behavior and Human Performance. 4 (2): 142–75 : สืบค้นจาก https://en.wikipedia.org/wiki/ERG_theory

Herzberg, Frederick., Mausner, Bernard and Snyderman, Barbara B. (1959).The Motivation to Work. (2nd ed.). New York: John Wiley.

Richard E Walton, 1973. Quality of Working Life: What is it? Stone Management Review. permission of the publisher.

Published

2023-12-30