กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ธรรมาภิบาลในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF