ที่ปรึกษา

พระราชวชิรสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ)
พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร, ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีล้านช้าง
พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต, ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการศรีล้านช้าง
พระมหาจิณกมล อภิรตโน ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีล้านช้าง

กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ : พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์

กองบรรณาธิการภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย :
รศ.บุญช่วย ศิริเกษ
รศ.ดร.พิมพ์อร สดเอี่ยม
รศ.ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์
ผศ.ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์

หน่วยงานภายนอก :
รศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รศ.ดร.ภักดี โพธิสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.ธงชัย สิงอุดม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.อุเทน วัขรชิโนรส มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.ดร.ศักดินาภรณ์ นันที มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.ประยุทธ ชูสอน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ