THE ADMINISTRATION BASED ON THREEFOLD LEARNING OF SCHOOL ADMINISTRRATORS UDER THE LOEI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1

Main Article Content

Phra Nawaphat Yasotaro (Phommarat)

Abstract

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา (2) เพื่อศึกษาการบริหารตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหารสถานศึกษา และ (3) เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาการบริหารตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี ประชากร คือ ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จำนวน 143 คน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 108 คน ผู้วิจัยได้ทำการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ทำการสุ่มอย่างง่าย ด้วยการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .958 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ นักวิชาการ จำนวน 5 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ และใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและหาข้อสรุปสำหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ


ผลการวิจัยพบว่า


  1. การศึกษาสภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า สภาพการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยภาพรวมทุกข้ออยู่ในระดับมาก

  2. กรศึกษาการบริหารตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า การบริหารตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

  3. แนวทางในการพัฒนาการบริหารตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ด้านศีล ผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิต ด้านสมาธิ ผู้บริหารควรสร้างแรงจูงในการทำงาน ด้านปัญญา ผู้บริหารควรสนับสนุนบุคลากรพัฒนาตนเอง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Phommarat, N. (2022). THE ADMINISTRATION BASED ON THREEFOLD LEARNING OF SCHOOL ADMINISTRRATORS UDER THE LOEI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1. Journal of Srilanchang Review, 8(1), 31–45. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jslc/article/view/255712
Section
Research Article

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553. มาตรา 6. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.),.

ทิพยาพัศ คลังแสง. (2556). การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผู้อำนวยการสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ณัฐพร นาคสุวรรณ และ ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ. (2564). การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม. (Journal of Roi Kaensarn Academi 6(2) (กุมภาพันธ์ 2564), หน้า 167.

บุญชม ศรีสะอาด. (2555). การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาส์น จำกัด.

พระมหาอานนท์ อานนฺโท (ศรีชาติ). (2560). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทวีวัฒนา. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระอธิการสกายแลบ ธมฺมธโร (นามโท). (2562). การบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา ในสถานศึกษาขั้นนฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1. (2565). แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565. เลย: กลุ่มนโยบายและแผน.

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2564). แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564). กรุงเทพมหานคร: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.