กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาวิทยากรเครือข่ายภาคประชาชนในรูปแบบ “อาสาสมัครสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการชุมชน” เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF