การพัฒนาวิทยากรเครือข่ายภาคประชาชนในรูปแบบ “อาสาสมัครสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการชุมชน” เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ

ผู้แต่ง

  • กฤษฎา ใจแก้วทิ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คำสำคัญ:

กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ, ความโปร่งใส, การพัฒนาเครือข่าย, อาสาสมัครข้อมูลข่าวสารราชการ, The official information law, Transparency, Network development, Official information volunteers

บทคัดย่อ

การศึกษาโครงการวิจัย “การพัฒนาวิทยากรเครือข่ายภาคประชาชนในรูปแบบ “อาสาสมัครสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการชุมชน” เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ” มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เครือข่ายภาคประชาชนที่สมัครใจเป็น “อาสาสมัครสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการชุมชน” ให้มีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิได้รู้ การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของราชการจนสามารถเป็นผู้เผยแพร่ความรู้ ให้คำแนะนำแก่ประชาชนทั่วไปได้ โดยนำระบบสังคมออนไลน์มาใช้สร้างเครือข่าย และเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินงานภาครัฐให้มีความโปร่งใสผ่านกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้จัดประชุม สัมมนา อบรมการใช้กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการและประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมและเก็บข้อมูลความคิดเห็นใน 12 พื้นที่ของประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 807 คน โดยการฝึกใช้คู่มือการเข้าถึงสิทธิและการสร้างเครือข่ายผ่านสังคมออนไลน์ คือ เฟ๊สบุ๊ค ผลการศึกษาวิเคราะห์พบว่า ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ การวิจัยครั้งนี้จึงเสนอแนะให้ควรมีกระบวนการให้ความรู้ในกฎหมายฉบับนี้ให้กว้างขวางมากขึ้นโดยใช้คู่มือการเข้าถึงสิทธิเป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้จะสามารถส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐให้มีความโปร่งใสได้เป็นอย่างมาก และควรใช้ระบบสังคมออนไลน์มาเป็นสื่อเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างอาสาสมัครของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจะเป็นช่องทางการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกฎหมาย และข้อมูลข่าวสารได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะนำไปสู่การเข้าใจสิทธิและสร้างความร่วมมือจากประชาชนเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐต่อไป

 

The Development of a Network of Public Instructors in Format Volunteer of Office of Official Information Community to Disseminate Knowledge and Understanding Concerned with Official Information Law

This research project is known as “the development of a network of public instructors in format volunteer of office of official information community to disseminate knowledge and understanding concerned with official information law”. It aimed to increase the knowledge and understanding of official information law of the volunteer’s network. It enables them to have knowledge and understanding about the right to know, access to information and utilize the official information in order to become the instructor who can provide knowledge and advice to people by using social network. It also promotes the proceeding in which the public participation is desirable in order to ensure the transparency of government operations through the official information law. The activities in this research project include conferences, and seminars with manual, while at the same time this project involves collection of opinion, brainstorming, and focus group in order to educate and train the volunteers, who are 807 participants from 12 different areas in Thailand. This allows them to recognize and understand the right to know and utilize the benefit of the official information law by using the manual of the right to access information and also relying on online social network as facebook. The study showed that most participants still lack knowledge and understanding of the law on official information. This final report recommended that there should be a process which provides knowledge of the law with the  extensive use of manual for access to right as a tool in the dissemination of knowledge in accordance with the laws of the state government. This will also help to ensure the transparency of government operations. There should be use online social networking system in order to connect  the volunteer with the office of official information and this can also be used as channels to disseminate and exchange knowledge of the law and information as well. This will lead to the recognition of the rights and encourage the public participation in order to ensure the transparency of government operations.

Downloads

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Article)