กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ข้อพิจารณาในการเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยกฎเกณฑ์การล่าวาฬ ค.ศ.1946 ของประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF