Thaksin Law Journal ISSN : 3027-656X (Print), ISSN : 3027-6578 (Online)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ข้อพิจารณาในการเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยกฎเกณฑ์การล่าวาฬ ค.ศ.1946 ของประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy