ข้อพิจารณาในการเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยกฎเกณฑ์การล่าวาฬ ค.ศ.1946 ของประเทศไทย

กำแพง ล้อมเมือง

ผู้แต่ง

  • กำแพง ล้อมเมือง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำสำคัญ:

การล่าวาฬเพื่อการค้าและพาณิชย์, การล่าวาฬเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การล่าวาฬเพื่อการดำรงชีวิตของกลุ่มชนพื้นเมือง

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาถึงข้อพิจารณาในการเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยกฎเกณฑ์การล่าวาฬ ค.ศ. 1946 โดยการวิเคราะห์เชิงบรรยายเพื่อทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ วิธีการในการดำเนินการล่าวาฬเพื่อการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการล่าวาฬเพื่อการค้าและพาณิชย์ การล่าวาฬเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการล่าวาฬเพื่อการดำรงชีวิตของกลุ่มชนพื้นเมือง รวมไปถึงพันธกรณีต่าง ๆ ภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยกฎเกณฑ์การล่าวาฬ ค.ศ.1946 และพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายภายในของประเทศไทยว่ามีความสอดคล้องกันกับข้อกำหนดต่าง ๆ ภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยกฎเกณฑ์การล่าวาฬ ค.ศ. 1946 มากน้อยเพียงใด อันนำมาซึ่งการกำหนดข้อพิจารณาต่างๆ ในการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยกฎเกณฑ์การล่าวาฬ ค.ศ. 1946 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่ประเทศไทยยังมิได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยกฎเกณฑ์การล่าวาฬ ค.ศ. 1946 และในอนาคตหากประเทศไทยมีความประสงค์จะเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว ประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมในหลาย ๆ ประเด็น รวมถึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายภายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรวาฬให้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนด พันธกรณีแห่งอนุสัญญาดังกล่าว และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวความคิดที่ว่าวาฬเป็นทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันของโลกที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และป้องกันจากการดำเนินการล่าวาฬในปริมาณที่มากเกินไปกว่าความจำเป็น

 

References

Australian Research Council's Research Centre’s Program. (2017). Whale Products. Retrieved

June 2017 from http://discovery.kcpc.usyd.edu.au/9.5.1/9.5.1_whale.html.

International Convention for the Regulation of Whaling 1946, Article V Paragraph 1.

International Convention for the Regulation of Whaling 1946, Preamble.

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558, มาตรา 36.

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558, มาตรา 48.

International Convention for the Regulation of Whaling 1946, Article I Paragraph 2.

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดชนิดสัตว์น้ำที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ที่ห้ามจับหรือนำขึ้น

เรือประมง พ.ศ. 2559, ข้อ2(4)

USA Marine Mammal Protection Actof 1972, U.S. Code § 1362 (12)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ส่วนสื่อสารองค์กร กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2557), คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมและ

เต่าทะเลในประเทศไทย. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. หน้า

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการอนุญาตให้ทางราชการกระทำการล่า เพาะพันธุ์ ครอบครอง นำเข้า

ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า การเก็บหรือการทำอันตรายทำอันตรายหรือมีไว้ใน

ครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่า และการเรียกเก็บและชำระค่าใช้จ่ายค่าบริการ หรือค่าตอบแทนและราคาสัตว์ป่า

พ.ศ. 2540, ข้อ 4

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการอนุญาตให้ทางราชการกระทำการล่า เพาะพันธุ์ ครอบครอง นำเข้า

ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า การเก็บหรือการทำอันตรายทำอันตรายหรือมีไว้ใน

ครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่า และการเรียกเก็บและชำระค่าใช้จ่ายค่าบริการ หรือค่าตอบแทนและราคาสัตว์ป่า

พ.ศ. 2540, ข้อ 5.

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการอนุญาตให้ทางราชการกระทำการล่า เพาะพันธุ์ ครอบครอง นำเข้า

ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า การเก็บหรือการทำอันตรายทำอันตรายหรือมีไว้ใน

ครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่า และการเรียกเก็บและชำระค่าใช้จ่ายค่าบริการ หรือค่าตอบแทนและราคาสัตว์ป่า

พ.ศ. 2540, ข้อ 7.

USA Marine Mammal Protection Act of 1972, U.S. Code § 1374 (a).

USA Marine Mammal Protection Act of 1972, U.S. Code § 1362 (12).

National Oceanic and Atmospheric Administration. (2020). NOAA Fisheries. Retrieved 24 March 2020 from https://www.noaa.gov/.

USA Marine Mammal Protection Act of 1972, U.S. Code § 1374 (c)(1).

USA Marine Mammal Protection Act of 1972, U.S. Code § 1362 (10).

USA Marine Mammal Protection Act of 1972, U.S. Code § 1374 (d)(3).

USA Marine Mammal Protection Act of 1972, U.S. Code § 1373 (a).

USA Marine Mammal Protection Act of 1972, U.S. Code § 1373 (b).

USA Marine Mammal Protection Act of 1972, U.S. Code § 1373 (c).

USA Marine Mammal Protection Act of 1972, U.S. Code § 1374 (b)(1).

USA Marine Mammal Protection Act of 1972, U.S. Code § 1374 (b)(2)(A).

USA Marine Mammal Protection Act of 1972, U.S. Code § 1374 (b)(2)(B).

USA Marine Mammal Protection Act of 1972, U.S. Code § 1374 (b)(2)(C).

USA Marine Mammal Protection Act of 1972, U.S. Code § 1374 (b)(2)(D).

USA Marine Mammal Protection Act of 1972, U.S. Code § 1373 (d).

USA Marine Mammal Protection Act of 1972, U.S. Code § 1374 (c)(1).

International Convention for the Regulation of Whaling 1946, Article VIII Paragraph 1.

USA Marine Mammal Protection Act of 1972, U.S. Code § 1362 (10).

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560, มาตรา 34

ปิยะนุช สว่างแจ้ง. บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ เรื่อง เสรีภาพทางวิชาการ. สืบค้น 24 มีนาคม 2563, จาก

https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/ewt_dl_link.

php?nid=159&filename=index.

สุรพจน์ ทวีศักดิ์. เสรีภาพทางวิชาการกับ ‘ความเป็นมนุษย์’. สืบค้น 22 มีนาคม 2563, จาก

https://prachatai.com/journal/2014/09/55707.

ภัทรสุดา วรสาร. (2559). สิทธิในเสรีภาพทางวิชาการ : ศึกษารัฐธรรมนูญไทยเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนู

ต่างประเทศ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Dorsey, Kurkpatrick. (2013). Whale & Nation: Environmental Diplomacy on the High Seas.

Seattle, UA: University of Washington Press.

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562, มาตรา 4 และ มาตรา 9.

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน. สืบค้น 27 มีนาคม 2563, จาก

https://www.amnesty.or.th/our-work/hre/udhr/.

Universal Declaration of Human Rights, Article 3

Peter Danchin.(2020). Meaning/Definition the Right to life. Retrieved 27 March 2020 from

http://ccnmtl.columbia.edu/projects/mmt/udhr/article_3/meaning.html

Universal Declaration of Human Rights, Article 17

ฤทธิ์รงค์ สมอุดร. (2536). การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ศึกษาเน้นหนักเฉพาะกรณีขอบเขตของการป้องกัน.

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

USA Marine Mammal Protection Act of 1972, U.S. Code § 1371 (a)(4)(A)(ii).

USA Marine Mammal Protection Act of 1972,U.S. Code § 1371 (c).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-31