กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบการพัฒนาคุณภาพครูให้เป็นมืออาชีพเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน Model of Teacher Professional Development for the 21 st Century 's Learners Using School based Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล