กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สภาพการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะที่มีต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 The condition of requesting to have or to promote academic standing Towards the performance of teacher civil servants Secondary Education Service Area Office District 42 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล