กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 Development of Professional Learning Community of The Secondary Educational Service Area Office 25 Model (PLC-KKSec25 Model) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล