กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 Supervision model for developing research potential in the classroom of science teachers for learners’ learning of Science Department of the Secondary Educational Service Area Office 16 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล