กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความยากง่ายในการชำระภาษีอากรของกลุ่มประเทศอาเซียน และกรณีศึกษาเปรียบเทียบนโยบายระบบการชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย-สิงคโปร์ Download Download PDF