ความยากง่ายในการชำระภาษีอากรของกลุ่มประเทศอาเซียน และกรณีศึกษาเปรียบเทียบนโยบายระบบการชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย-สิงคโปร์

ผู้แต่ง

  • สุจินต์ พูลบุญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ:

ความยากง่ายในการชำระภาษี, ระบบการชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์, อาเซียน

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลไกเชิงนโยบายและการจัดการการคลังในด้านการจัดหารายได้ของรัฐบาลที่ส่งผลต่อระดับความยากง่ายในการชำระภาษีอากรของผู้เสียภาษีในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยนำเสนอผ่านตัวชี้วัดอันดับความยากง่ายในการชำระภาษีอากร (Ease of Paying Taxes) ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบด้านของการประเมินรายงานความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ หรือ The Ease of Doing Business ของธนาคารโลก (World Bank) เปรียบเทียบกันในปี พ.ศ.2560 (ค.ศ.2017) ที่ซึ่งเป็นปีแรกของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน พร้อมกันนี้ยังอยู่ในช่วงเวลาของการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทยเทียบกับปีปัจจุบัน พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) เพื่อให้เห็นถึงการพัฒนาในภาพรวมของภูมิภาค  โดยพบว่าในภาพรวมของอาเซียนมีคะแนนเฉลี่ยที่ดีขึ้นในทุกด้าน ยกเว้นเพียงแต่คะแนนในเรื่องของดัชนีหลังการยื่นชำระภาษีอากร (The post-filing index) ที่ต้องเร่งดำเนินการพัฒนาให้ดีขึ้น แต่สำหรับกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) ยังค่อนข้างมีค่าเฉลี่ยที่น้อยเมื่อเทียบกับในกลุ่มประเทศสมาชิกและทั่วโลก ในขณะที่ประเทศไทยเองแม้ว่าจะมีพัฒนาการในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก แต่ก็ยังมีอันดับในภาพรวมที่ห่างจากสิงคโปร์ ทั้งที่นโยบายระบบการชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ของทั้งสองประเทศต่างก็ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวก และเกิดความประหยัดแก่ผู้เสียภาษีที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ดังนั้น จึงเป็นประเด็นเชิงนโยบายที่ต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนและธุรกิจในการใช้ระบบการบริการอิเล็กทรอนิกส์ และจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการประชาสัมพันธ์และสร้างแรงจูงใจต่อการใช้ระบบการบริการชำระภาษีผ่านอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ความสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงการคลัง. (2560). ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579). สืบค้น 11 พฤษภาคม 2563, จาก https://www.mof.go.th/ storage/ Content /File/ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ%2020%20ปี.pdf

กระทรวงการคลัง. (2561). ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน. สืบค้น 11 พฤษภาคม 2563, จาก https://www.mof.go.th/th/detail/2018-12-21-15-00-10/2018-12-21-17-48-06

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2559). The ASEAN ICT Masterplan 2020 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ปี 2563. สืบค้น 11 พฤษภาคม 2563, จาก https://www.moc.go.th/images/843/The_ASEAN_ICT_Masterplan _2020.pdf

กรมสรรพากร. (2562). สรรพากรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ดัน 9 เดือนแรก จัดเก็บเกินเป้า 5.6 หมื่นล้านบาท ช่วยรักษาเสถียรภาพการคลังและสร้างความเป็นธรรม. สืบค้น 25 พฤษภาคม 2563, จาก https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/news/news48_ 2562.pdf

กรมสรรพากร. (2563). แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. สืบค้น 16 พฤษภาคม 2563, จาก https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/ita/2564/ rdplan2020-2022.pdf

ชุตินันท์ สงวนประสิทธิ์. (2562). ไทยขึ้นแท่นอันดับ 21 ของโลกเรื่องความยากง่ายในการทำธุรกิจ. สืบค้น 11 พฤษภาคม 2563, จาก https://thestandard.co/doing-business-2020

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. (2527). คำนิยามของภาษีอากร : พรหมแดนแห่งความรู้. สรรพากรสาสน์, 31(5), 93-129.

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2563). จัดการใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกรัวๆ ไม่ต้องกลัวโควิด ด้วยบริการ Service Provider. สืบค้น 16 พฤษภาคม 2563, จาก https://www.etda.or.th

สำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ. (2562). ASEAN Coordinating Committee on Electronic Commerce (ACCEC). สืบค้น 11 พฤษภาคม 2563, จาก https://asean2019.go.th/th/ meeting/13th-meeting-of-the-asean-coordinating-committee-on-e- commerce-accec/

Ainsworth, R. T. (2006). The Digital VAT (D-VAT). Boston, MA: Boston University School of Law.

ASIAN Development Bank. (2020). A Comparative Analysis of Tax Adminstration in ASIA and the PACIFIC. Retrieved May 16, 2020,from https://www.adb.org/publications/comparative-analysis-tax-administration-asia-pacific-2020

Inland Revenue Authority of Singapore. (2020). IRAS Annual Report FY2019/20. Retrieved May 15, 2020, from https://www.iras.gov.sg/irashome/Annual-Reports/

The World Bank. (2017). Paying Taxes 2017. Retrieved May 11, 2020, from https://www.pwc.com/al/en/publications/paying-taxes-2017.html

The World Bank. (2020). Paying Taxes 2020. Retrieved May 11, 2020, from https://www.pwc.com/gx/en/services/tax/publications/paying-taxes-2020.html

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-31