กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายสาธารณะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF