กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาทักษะการพูด โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค G.I ร่วมกับสื่อประสม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล