กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล