กลับไปที่รายละเอียดของบทความ จิตวิญญาณความเป็นครูสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูบรรณารักษ์ กับการจัดการเรียนรู้ให้ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ทักษะความรอบรู้สารสนเทศ และเท่าทันการเปลี่ยนแปลง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF