จิตวิญญาณความเป็นครูสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูบรรณารักษ์ กับการจัดการเรียนรู้ให้ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ทักษะความรอบรู้สารสนเทศ และเท่าทันการเปลี่ยนแปลง

  • วชิราภรณ์ สังข์ทอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย https://orcid.org/0000-0003-4242-7523
  • แพรวนภา เรียงริลา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คำสำคัญ: จิตวิญญาณความเป็นครู, การจัดการเรียนรู้, ทักษะความรอบรู้สารสนเทศ, การเท่าทันการเปลี่ยนแปลง

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้ทราบว่า “จิตวิญญาณความเป็นครู”  หมายถึง การตระหนักรู้ภายในตนเอของบุคคล  ในการดำเนินชีวิตทั้งการควบคุมความคิด ความเชื่อ อุดมการณ์ พฤติกรรม  การปฏิบัติตน โดยยึดกรอบคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นแก่นแท้ของจิตใจให้ตระหนักรู้ในการรับผิดชอบต่อหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่ครูให้บรรลุตามเป้าหมาย และอุดมการณ์ของการเป็นครูที่ดี  ซึ่งการจัดการเรียนการสอนที่มีครู สอนเป็น สอนดี สอนเก่ง และนำหลักการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการสะท้อนคิดผ่านประสอบการณ์เรียนรู้เพื่อทบทวนตนเอง  จะสนับสนุนให้ผู้เรียน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และเกิดทักษะความรอบรู้สารสนเทศและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง 3 ระดับ ได้แก่ 1) ความรอบรู้สารสนเทศพื้นฐาน 2) ความรอบรู้สารสนเทศขั้นปฏิสัมพันธ์ 3) ความรอบรู้สารสนเทศขั้นวิจารณญาณ ซึ่งความรอบรู้เท่าทันทั้ง 3 ระดับ มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ4) ด้านปัญญาของผู้เรียนในยุคดิจิทัล ถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้ สามารถอยู่รอด มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถนำความรู้มาพัฒนา สังคม และประเทศชาติ

 

 

 

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

ประวัติผู้แต่ง

วชิราภรณ์ สังข์ทอง, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Loei Rajabhat University Tambon Mueang Amper Muang Loei Provice Loei 42000.

เอกสารอ้างอิง

Apiwantakorn. (2017). A guide to developing media literacy in high school adolescents. Bangkok : Offset Creation. [In Thai]

Association, A. L. (2000). Information literacy competency standards for higher education. Chicago: Illinois.

Benson, J. T. (2000). Wisconsin’s model academic standards for information and technology literacy. Madison, Wisconsin: Wisconsin Department of Public Instruction.

Bunsltan, P. (2013). Phuttha Aphipratya : khwamching kieokap chakkrawan, lok, manut, læ sangsarawat. Bangkok : Samnakphim haeng Chulalongkon Mahawitthayalai. [In Thai]

Chalakbang, W. (2016). The spirituality of teachers: a key characteristic of professional teachers. Nakhon Phanom University Journal, 6(2), 123-128. [In Thai]

Chuengsatiansup, K. & Anuphongphat, N. (2017). Intellectual health: spirituality, religion and Humanity (Sukhphaph thang payya : cit wiyyan sasna laes khwan pen musy). Nonthaburi : National Health Commission Office. [In Thai]

Gibbs G. (1988). Learning by doing: a guide to teaching and learning methods. Further education unit. Oxford: Oxford Polytechnic.

Kaeodumkoeng, K. & Triphetsriurai, N. (2011). Health literacy. Bangkok : New Thammada Press. [In Thai]

Kamyan, P. (2011). Sense of coherence and related factors among abused female adolescents. Journal of Nursing Science, 38(1), 111-124.

Lester, B. M., Masten, A. S., & McEwen, B. S. (2006). Resilience in children. Annals of the New York Academy of Sciences, 1094(1) 108-113.

Literacy, G. P. (2015). Digital Literacy. Retrieved July 21, from https://education.gov.mt/en/elearning/Documents

Nutbeam, D. (2008). The evolving concept of health literacy. Social Science & Medicine, 68(2008), 2072–2078.

Office of the Education Council. (2560). The National education plan B.E. 2560-2579 (2017-2036). Bangkok : Prigwhangraftfic. [In Thai]

Santhong, W. (2017). Education philosophy and educational development in the midst of social and cultural change. Journal of Education Loei Rajabhat University. 10(1), 1-13. [In Thai]

Sinlarat, P. (2017). Thai education 4.0 philosophy of creative education and productivity. Bangkok : Printing Press of Chulalongkorn University. [In Thai]

Tantivejkal, S. (2016). Tam roy Phra Yukholabath kru haeng phandin. Bangkok : Printing Press of Chulalongkorn University. [In Thai]

Thanawisut, P. (2013) I love Dharma. Bangkok : Cyberprint. [In Thai]

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2004). Digital Literacy. Retrieved July, 20 from https://rmportal.net/library/content/136246e-1.pdf/at_download/file

West, W. (2004). Psychotherapy & spirituality: crossing the line between therapy and religion. London: SAGE.

เผยแพร่แล้ว
2021-06-29
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ