ปัจจัยที่สนับสนุนความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชนในประเทศไทย

Main Article Content

ปัญญา จันทโคต
กุลธิดา ท้วมสุข

Abstract

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชนในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวแบบศูนย์เรียนรู้ชุมชนสำหรับประเทศไทย ดำเนินการวิจัยโดยใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิจากผู้ดูแลหรือรับผิดชอบศูนย์เรียนรู้ชุมชนทั้งที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของกรมการพัฒนาชุมชน และที่อยู่ภายใต้สังกัดของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชนในประเทศไทยมีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยปัจจัยทั้งสองมีผลต่อความสำเร็จในระดับมาก สูงสุดเป็นปัจจัยภายใน ค่าเฉลี่ย 3.76 และรองลงมาเป็นปัจจัยภายนอก ค่าเฉลี่ย 3.65  เมื่อพิจารณารายละเอียดของแต่ละปัจจัย พบว่าปัจจัยภายในศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่มีผลต่อความสำเร็จเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยได้แก่ ปัจจัยด้านอาคารสถานที่ โครงสร้างและการบริหาร บุคลากร กิจกรรมและบริการ ทรัพยากรสารสนเทศและความรู้ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ งบประมาณ ส่วนปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชน เรียงตามลำดับดังนี้ ปัจจัยด้านผู้นำชุมชน คนในชุมชน และหน่วยงานภายนอก 

 

Factors Supporting the Success of Community Learning Centers in Thailand Panya

Janthakot1, Kulthida Tuamsuk2

1Phd (Candidate) in Information Studies, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University

2D.A. (Library and Information Science), Associate Professor, Department of Information and Communication, Faculty of Humanities and Social Science, Khon Kaen University

This article aims at investigating the factors that affecting the success of community learning centers (CLC) in Thailand which is a part of the research on development of CLC model in Thailand. The research was conducted by using a survey method.  Data was collected by using the questionnaire sending to the manager of CLC in Thailand which have been selected by the stratified random sampling method, and then analyzed by using means and standard deviation. The findings revealed that internal factors have had impact on the success of CLC at high level, and external factors were the next.  Regarding the details of each factors found that the internal success factors ranked by the order of mean scores were building, structure and administration, personnel, activities and services, information and knowledge resources, learning support resources, and budget. While the external success factors ranked by the order of mean scores were community leader, people in the community, and the external organizations.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article