วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 8(1) ม.ค.-มิ.ย. 2558

TLA Research Journal, 8(1) Jan-June 2015

Published: 2015-12-14

บทบรรณาธิการ

สุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการยอมรับโซเชียล โอแพค สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ปิยวรรณ ขาวพุ่ม, ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน, อดิศักดิ์ สุกุล, ยุทธพล วิเชียรอินทร์

72-88

การใช้สารสนเทศของครูแนะแนวโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฤทัยวรรณ วงศ์ชนะ, น้ำทิพย์ วิภาวิน, ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์

89-100

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ในงานห้องสมุด

สิรยาภรณ์ ผาลาวรรณ, สุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์

115-133