การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ในงานห้องสมุด

Main Article Content

สิรยาภรณ์ ผาลาวรรณ
สุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์

Abstract

เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification System) เป็นระบบที่ใช้สัญญาณคลื่นวิทยุในการตรวจสอบและระบุตำแหน่งวัตถุ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการห้องสมุดได้เป็นอย่างดี โดยระบบจะอ่านข้อมูลจากแผ่นข้อมูล RFID Tag ที่ติดอยู่กับหนังสือ และเชื่อมโยงกับโปรแกรมระบบบริหารงานห้องสมุด ในการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง การตรวจสอบสถานภาพการยืม การควบคุมการเข้า-ออกห้องสมุด การสำรวจและการค้นหาหนังสือ เป็นต้น  คลื่นความถี่วิทยุที่ใช้ในระบบ RFID ที่เหมาะสมกับงานห้องสมุดในปัจจุบันมีอยู่ 2 ย่านความถี่ ประกอบด้วย คลื่นวิทยุย่านความถี่สูง (High Frequency: HF) และคลื่นวิทยุย่านความถี่สูงยิ่ง (Ultra High Frequency: UHF) มีงานวิจัยหลายชิ้นได้ศึกษาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย และข้อจำกัด ของคลื่นความถี่ทั้งสอง ดังนั้นการตัดสินใจนำระบบ RFID มาใช้ในงานห้องสมุด ควรพิจารณาวางแผนอย่างรอบคอบ ศึกษามาตรฐานและปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดคุณสมบัติของระบบที่ต้องการอย่างเหมาะสม

 

Implementing RFID Technology in Library

Sirayaporn Phalawan1, Surapol Ritruamsup2

1B.A. (Information Studies) First Class Honors, Librarian of Mahidol Wittayanusorn School (Public Organization)

2B.A. (Library Science), M.A. (Library and Information Science), Specialist, Head of Academic Resource Department, Mahidol Wittayanusorn School (Public Organization)

RFID (Radio Frequency Identification) is the technology that uses radio wave to identify objects automatically. This technology has been applied to library services; by storing data in RFID tag and attaching it inside the book, the tag will be read by the interrogator and the data will be transformed to the library management system for using with self-check-in/check-out station, security management, book sorting and inventory checking, etc.  RFID for library operates with High Frequency (HF) and Ultra High Frequency (UHF) types. Thus, to implement RFID in library, related standards and topics should be considered and planned carefully; including defines attributes of the system appropriately.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Original Article