การประเมินความต้องการจาเป็นของการบริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตนักศึกษา

Main Article Content

สุบิน ไชยยะ
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
ปิยพงษ์ สุเมตติกุล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยสำหรับเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตนักศึกษา 2) เพื่อจัดลําดับความต้องการจำเป็นในการบริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน จำนวน 97 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจัดลําดับความต้องการจําเป็นโดยใช้สูตร PNImodified

ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( \inline \bar{X} = 3.70) และระดับมากที่สุด (\inline \bar{X} = 4.63) ตามลำดับ เมื่อจัดลําดับความต้องการจำเป็นในการบริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตนักศึกษา โดยเรียงลําดับจากค่าดัชนี PNImodified เฉลี่ยมากที่สุดไปหาค่าค่าดัชนี PNImodified เฉลี่ยที่น้อยที่สุด ได้แก่ สมรรถนะและบทบาทของนักวิชาชีพสารสนเทศ (0.295) รองลงมา คือ นโยบายและระบบการบริหาร (0.260) ทรัพยากรการเรียนรู้ (0.240) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (0.232) และบริการส่งเสริมการเรียนรู้ (0.224) ตามลำดับ

 

A needs assessment of university library management to enhance lifelong learning skills of students

Subin Chaiya1, Pruet Siribanpitak2 and Piyapong Sumettikoon3

1Ph.D. Candidate (Educational Administration)

2Ph.D. (Development Education and Economics of Education), Professor, Department of Educational Policy, Management, and Leadership, Faculty of Education, Chulalongkorn University

3Ed.D. (Educational Administration), Lecturer, Department of Educational Policy, Management, and Leadership, Faculty of Education, Chulalongkorn University

The purposes of the study were 1) to study the current state and the desireable state of university library management to enhance lifelong learning skills of students 2) to set the priorities of the needs of university library management to enhance lifelong learning skills of students. The samples of the study were 97 state and private university libraries. Questionnaires were used as tools to collect data. Frequency, percentage, mean/average, standard deviation and PNImodified were used to analyze the collected data.

The research finding showed that the overall current state and the desireable state of university library management to enhance lifelong learning skills of students were of high level (\inline \bar{X} = 3.70) and highest level ( \inline \bar{X} = 4.63) respectively. When ranked by priority of needs for university library management to enhance lifelong learning skills of students, the study found the needs from PNImodified average highest to PNmodified average lowest to be information professionals competency and roles (0.295), management policy and system

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article