วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 8(2) ก.ค.-ธ.ค. 2558

TLA Research Journal, 8(2) July-Dec 2015

Published: 2016-02-04

บทบรรณาธิการ

สุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์

การพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

วัชราภรณ์ เพ็งสุข, อังคนา กรัณยาธิกุล, ชาตรี เกิดธรรม

107-118

Big Data, Little Data, No Data: Scholarship in the Networked World

รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล

128-130