การพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

Main Article Content

วัชราภรณ์ เพ็งสุข
อังคนา กรัณยาธิกุล
ชาตรี เกิดธรรม

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบบทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 2) เพื่อพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยสุ่มอย่างง่าย 1 อำเภอ จำนวน 124 คน จากจำนวน 290 คน โดยแบ่งเป็น ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบบทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ได้ 5 องค์ประกอบหลัก คือ เนื้อหาบทเรียน ระบบการบริหารการเรียน การติดต่อสื่อสาร การสอบ/การวัดผลการเรียน และ การทำให้เกิดความสัมพันธ์ 2) ผลการพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้รูปแบบของบทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาคือรูปแบบ 3C – 3E ซึ่ง 3C ได้แก่ เนื้อหา (Content) การร่วมมือ (Collaborate) และการสร้างสรรค์ผลงาน (Create) 3E ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (Environment) การผสานเทคโนโลยี (Emerging Technology) และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ (Evaluation)

 

The Development of the Online Computer Course Model for Primary Students

Vacharaporn Pengsuk1, Angkana Karanyathikul2 and Chatree Gerdtham3

1Ph.D. Candidate in Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage

2Ed.D. (Educational Technology) Lecturer of Faculty of Education, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage

Ed.D. (Science Education) Assistant Professor of Faculty of Education, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage

The objectives of the research were 1) to study the factors of online computer course for primary students 2) to develop the online computer course model for primary students. There were 124 of teachers who were selected by using simple random sampling from 290 of population. The study was divided into 2 phases; phase 1: study the elements of online computer course for primary students, and phase 2: development of computer online course model for primary students. The results were; 1) The factor analysis found 5 main elements; Contents, Learning Management System, Communication, Test/ Learning Evaluation, and Relationship making. 2) The results of online computer course model for primary students’ development was the Online Computer Course Model for Primary Students which was the 3C – 3E model. 3C were; Content, Collaborate, Create. 3E were; Environment, Emerging Technology, and Evaluation

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article